Krishanteringsråd

Regionalt krishanteringsråd

Vartannat år samlas det regionala krishanteringsrådet för att förankra arbetssätt, ge legitimitet och skapa förutsättningar för nätverk i krishanteringsfrågor. Rådet består av de ytterst ansvariga för länets krishantering och en bred representation eftersträvas. Förutom politiker och tjänstemän finns här företrädare för lokala, regionala och nationella aktörer (på regional nivå) samt företrädare för näringslivet. Sammankallande för krishanteringsrådet är Länsstyrelsen.

Styrgrupp F-samverkan

Styrgrupp F-samverkan sammanträder cirka fyra gånger om året. Detta är den arena där vi enas om samverkansfrågor på en mer detaljerad nivå. Det är Länsstyrelsens beredskapsdirektör som är sammankallande till styrgruppen, vars representanter ska ha mandat att företräda egen myndighet eller organisation.

Gruppen ska

 • skapa gemensam grundsyn för operativa insatser
 • skapa och upprätthålla nätverk
 • tillsätta händelsegrupper
 • tillsätta arbetsgrupper
 • följa upp arbetet i arbetsgrupper och händelsegrupper

I Styrgrupp F-samverkan finns representanter för följande myndigheter och organisationer:

 • Kommunerna (9 personer)
 • Region Jönköpings län (2 personer)
 • Länsstyrelsen (2 personer)
 • Polismyndigheten (2 personer)
 • SOS Alarm (1 person)
 • Försvarsmakten (1 person)
 • Adjungerade efter behov

AU F-samverkan

Arbetsutskottet planerar, genomför och följer upp aktiviteter i F-samverkan samt förbereder styrgruppsmötena. TiB frågor hanteras också i denna grupp