F Samverkan

Jönköpings län är unikt på många sätt och oftast en förebild. Detta gäller även vår modell för att samverka vid oförutsedda händelser som kan leda till påfrestningar på samhället.

Vi kan konstatera att förmågan att verka utanför den egna organisationens ramar är helt avgörande för att kunna hantera akuta och allvarliga händelser, olyckor och kriser på bästa sätt. F-samverkan i Jönköpings län är ett nätverkssystem för sådan samverkan i såväl vardag som kris.

”F-samverkan är ett effektivt sätt att hantera krishändelser just för att verksamheten bedrivs med utvecklingsarbete i vardagen. Det innebär att vi är väl rustade för snabba åtgärder när samhällsstörande händelser inträffar.”

Formuleringen är hämtade från den gemensamma överenskommelsen om F-samverkan som år 2012 undertecknades av högsta ledningen från Länsstyrelsen, Landstinget i Jönköpings län, länets kommuner samt Ydre kommun, Polisområde Jönköpings län, Försvarsmakten och SOS Alarm.

Ambitionen är att en samhällsstörning ska kunna hanteras så likt det vardagliga arbetet som möjligt.

F-samverkan är en trygghetsfaktor som visar hur olika organisationer är beredda att bidra med sin kompetens för att skapa trygghet och styrka i Jönköpings län.

Bakgrund

Myndigheter och organisationer måste arbeta tillsammans för att klara sina viktiga uppdrag vid olika typer av samhällsstörningar.

Ett väl utbyggt samarbete finns sedan många år i Jönköpings län, tillsammans med Ydre kommun. Vi kallar det regional inriktning och samordningsfunktion – en överenskommelse om gemensamma grunder vid hantering av samhällsstörningar.

Samverkan, Bakgrund 3 som vilar på ett antal lagar inom området, präglas av prestigelöshet vilket kräver insikt, öppen kommunikation och vilja från alla aktörer. Målet är att fördjupa samarbetet mellan myndigheter, samverkande organisationer samt företag för att stärka samhällets beredskap före, under och efter en samhällsstörning. Grunden för samverkan är att se till invånarnas bästa.